National ID No. or Student ID No. or Passport No.

กำหนดการรายงานตัวออนไลน์

รอบ
เวลาเริ่ม - เวลาสิ้นสุด
7:30 - 10:10
11:30 - 14:00

7:30 - 10:00
11:30 - 13:50

7:30 - 10:00
11:30 - 14:00

8:00 - 12:45
8:00 - 12:50

8:00 - 12:45

Online Check-in Schedules

Date
Time
7:30 - 10:10
11:30 - 14:00

7:30 - 10:00
11:30 - 13:50

7:30 - 10:00
11:30 - 14:00

8:00 - 12:45
8:00 - 12:50

8:00 - 12:45