National ID No. or Student ID No. or Passport No.

กำหนดการรายงานตัวออนไลน์

รอบ
เวลาเริ่ม - เวลาสิ้นสุด
8:00 - 11:00
12:00 - 14:22

11:00 - 13:45
10:00 - 13:37

8:00 - 10:35
12:00 - 14:35

11:00 - 13:40
11:00 - 13:40

Online Check-in Schedules

Date
Time
8:00 - 11:00
12:00 - 14:22

11:00 - 13:45
10:00 - 13:37

8:00 - 10:35
12:00 - 14:35

11:00 - 13:40
11:00 - 13:40